Direktor

1961-ci il mart ayının 8-də Lənkəran rayonun Yuxarı Nüvədi kəndində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki BSU) fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2021-ci ildə “N.S.Tixonov və Şərq” adlı doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 17 iyun 2022-ci il tarixli qərarı ilə Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Lənkəran Dövlət Universitetinin professorudur.

Xarici ölkə ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. 5 monoqrafiya, 12 proqram, 6 metodik vəsait, 100-dək elmi məqalənin müəllifidir. Onun elmi əsərləri Respublikanın və Rusiya, Polşa, Amerika, Çexiya, Gürcüstan, Türkiyə və digər xarici ölkələrin elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. O, Polşanın Poznan şəhərində, Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində, Rusiyanın Kursk Dövlət Texniki Universitetində, Astraxan Dövlət Universitetində, Volqoqrad Dövlət Universitetində, Moskva Pedaqoji Dövlət Universitetində, keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda, həmçinin Belorusiyanın paytaxtı Minsk, Qazaxıstanın Almatı şəhərlərində təşkil olunan “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dil siyasəti” mövzusunda keçirilən konqreslərdə məruzələrlə çıxış etmiş. Polşanın Lodz, Böyük Britaniyanın Esseks, Rumıniyanın İasse şəhərində Aleksandru İoan Kuze, Azərbaycanın Xəzər Universitetində və Naxçıvan Dövlət Universitetlərində keçirilən treninqlərdə iştirak etmiş, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti tərkibində Türkiyə Cümhuriyyətinin təhsil sisteminin öyrənilməsi sahəsində Ankaranın TODAİE İnstitutunda keçirilən seminarda Lənkəran Dövlət Universitetini təmsil etmişdir.

27 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktorunun əmri ilə Astara Pedaqoji Kollecinin direktoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Dərc olunmuş bir sıra elmi əsərləri:

Monoqrafiyalar

 1. XX əsr rus ədəbiyyatında Şərq problemi (N.S.Tixonovun yaradıcılığı əsasında). – Bakı: Təhsil, EİM, – 2013. – 238 s.
 2. Литературная карта путешествий поэтов и писателей по Востоку и Кавказу. – Баку: Мутарджим, 2014. – 88 c.

Elmi məqalələr:

 1. N.S.Tixonov Nizami haqqında // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. – 2005. №3. – s. 88-92.
 2. Н.С.Тихонов и Ислам // Материалы Международной научной конференции, – Волгоград: РФ. – 2006. – c.349-352.
 3. Средняя Азия в творчестве Н.С.Тихонова // Материалы Международной научной конференции. – Самарканд: –2008. – c.227-231.
 4. N.S.Tixonov və Azərbaycan // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. – 2008. №3. – s.182-185.
 5. Nikolay Tixonovun “Altı sütun” kitabı // Filologiya məsələləri, – 2008. №8. – s.393-402.
 6. Индия в творчестве Н.С.Тихонова // Материалы II Международной научной конференции. – Курск: РФ. – 2009, – c.290-294.
 7. N.S.Tixonovun Şərqlə bağlı əsərlərinin tərcüməsinə dair // Filologiya məsələləri. – 2009. №6. – s. 280-289.
 8. N.S.Tixonovun “Azərbaycan dəftəri”nin ictimai əhəmiyyəti və bədii-estetik dəyəri. // BSU. Elmi əsərlər (Dil və ədəbiyyat seriyası). – 2009, – s.79-84.
 9. Идейно-художественные особенности поэмы Н.Тихонова “Сами” // Ученые записки Орловского государственного университета, – 2010. № 1. – c.149-150.
 10. Туркмения в творчестве Н.С.Тихонова // Астрахань: Гуманитарные исследования, – 2010. № 2, (34). – c. 76-79.
 11. Произведения Н.Тихонова о Ближнем Востоке как отражение идеи гуманизма // Славистика Грузии-11. (Сборник научных ст). – 2010. – c.118-123.
 12. N.S.Tixonovun yaradıcılığında Lənkəran // Filologiya məsələləri, 2010, № 10, – s. 358-364.
 13. Идейно-художественное отражение юго-восточной Азии в поэзии Н.Тихонова // Вестник Орловского Государственного Университета, – 2011. № 4. – c. 157-159.
 14. İslam və ərəb xalqları N.S.Tixonov yaradıcılığında. //Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərləri, – 2011. №3. – s. 159-165
 15. N.S.Tixonov Dağıstan haqqında // Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər, – 2013. №-2. – s.201-208.
 16. Традиции и обычаи кавказских народов в творчестве Николая Тихонова // Прага: “Wschodnie partnerstwo-2013”, Материалы IX Международной научно-практической конференции, – 2013. № 17. – с.50-57.
 17. Кавказ в творчестве Н.С.Тихонова // Lənkəran Dövlət Universiteti, Elmi xəbərləri, – 2015. – s. 10-23.
 18. Отражение национально-освободительной борьбы народов Индии в поэме “Сами” Н.Тихонова // Warszawa:Wschodnioeuropejskie – Czasopismo. Naukowe – 2016. №2. – с. 116-118.
 19. Произведения Н.Тихонова, посвященные Ближнему Востоку // Международный научный журнал “American Science Review”, – 2016. №1. – c. 28-31.
 20. Kazimov, K.Sh. The Journey of Nikolaj Tikhonov along the Caucasus and the Representation of its Customs and Traditions in his Works //International Electronic Journal of Matematics Education. IEJME, – 2016. – v.11. NO. 6. 1557- 1562 (həmmüəlliflər: prof. R.M.Novruzov, prof. Z.Ə.Vəliveva.)
 21. The Great Russian Writers N.S.Tikhonov’s and A.A.Fadeyev’s Creative Relations with the Representatives of Azerbaijani poetry // I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Karabük universitesi, – Türkiyə: – 23-25 noyabr, – 2018, – s.556-563
 22. Основные мотивы и идеи восточных произведений Н. Тихонова // Евразийский союз ученых, – 2019. № 5 (62). – 7 часть. – с. 14-17
 23. The ideas of international solidarity in the eastern cycle of poems “Two streams” and the stories of “Six columns” by N.S.Tikhonov / Revista Genero&Direito Univ Federal Paraiba, Cidade Univ, Joao Pessoa, – Brazil: – 2020. – v. 9. N. 3. Special Edition

https://orcid.org/0000-0003-4801-3823?lang=en

Elektron ünvanı: kkamran@mail.ru